(1)
Αργυρού Τ.; Φωκίδης Ε. Διδάσκοντας τις διεργασίες ανάπτυξης των φυτών σε μαθητές του δημοτικού με τη χρήση Tablets. Αποτελέσματα από πιλοτική εφαρμογή. Ανοικτή Εκπαίδευση 2019, 15, 40-56.