Δουκάκης Σ.; Μιχαλοπούλου Γ. Η ένταξη προγραμμάτων e-tutoring στην ελληνική σχολική εκπαίδευση. Το Pierce e-tutoring online program. Αποτίμηση της λειτουργίας του. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 143–165, 2016. DOI: 10.12681/jode.10867. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/10867. Acesso em: 11 αυγούστου. 2022.