Ιωακειμίδου Β.; Λιοναράκης Α. Η διασφάλιση και διαρκής βελτίωση της ποιότητας στην εξ αποστάσεως πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Τάσεις και προσανατολισμοί. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 124–139, 2017. DOI: 10.12681/jode.15541. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/15541. Acesso em: 6 φεβρουαρίου. 2023.