ΘΩΔΗΣ Γ. Β. Η διδασκαλία της βυζαντινής ιστορίας μέσω της εικόνας. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 212–225, 2019. DOI: 10.12681/jode.18128. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/18128. Acesso em: 24 φεβρουαρίου. 2024.