Καμήλαλη Δ. Σ.; Σοφιανοπούλου Χ. Υλοποίηση ενός MOOC με Drupal για την Εφαρμογή της Μικρομάθησης και της Αυτοκατευθυνόμενης Μάθησης. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 226–240, 2019. DOI: 10.12681/jode.18203. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/18203. Acesso em: 9 αυγούστου. 2022.