Αργυρού Τ.; Φωκίδης Ε. Διδάσκοντας τις διεργασίες ανάπτυξης των φυτών σε μαθητές του δημοτικού με τη χρήση tablets. Αποτελέσματα από πιλοτική εφαρμογή. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 40–56, 2019. DOI: 10.12681/jode.18548. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/18548. Acesso em: 17 αυγούστου. 2022.