Διονυσοπούλου Ι. Η εκπαιδευτική κουλτούρα ως πηγή προβλημάτων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Μια μελέτη περίπτωσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 75–87, 2011. DOI: 10.12681/jode.9778. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/9778. Acesso em: 6 δεκεμβρίου. 2022.