ΘΩΔΗΣ Γ. Β. (2019) ‘Η διδασκαλία της βυζαντινής ιστορίας μέσω της εικόνας’, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 15(1), σσ. 212–225. doi: 10.12681/jode.18128.