Καμήλαλη Δ. Σ. και Σοφιανοπούλου Χ. (2019) ‘Υλοποίηση ενός MOOC με Drupal για την Εφαρμογή της Μικρομάθησης και της Αυτοκατευθυνόμενης Μάθησης’, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 15(1), σσ. 226–240. doi: 10.12681/jode.18203.