Στρίγκας Κ. Π. και Τσιμπίρης Α. (2019) ‘ Στατιστική Ανάλυση και Αποτίμηση’., Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 15(1), σσ. 241–267. doi: 10.12681/jode.19604.