Ισμυρλής Β. (2022) ‘ Η περίπτωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου’., Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 18(2), σσ. 48–64. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/22199 (ημερομηνία πρόσβασης: 24 Μάρτιος 2023).