Κούρτης Γ., Μαυροειδής Η. και Ιωακειμίδου Β. (2023) ‘Σχολική εξ αποστάσεως δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα σε συνθήκες πανδημίας Covid-19. Διερεύνηση των δυσκολιών των εκπαιδευτικών και της αξιοποίησης ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία’, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 19(1), σελ. 111–138. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/32659 (ημερομηνία πρόσβασης: 21 Ιούνιος 2024).