Λιοναράκης Α. (2023) ‘Editorial’, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 19(1). διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/34888 (ημερομηνία πρόσβασης: 20 Ιούνιος 2024).