[1]
Δουκάκης Σ. και Μιχαλοπούλου Γ., ‘Η ένταξη προγραμμάτων e-tutoring στην ελληνική σχολική εκπαίδευση. Το Pierce e-tutoring online program. Αποτίμηση της λειτουργίας του’, Ανοικτή Εκπαίδευση, τ. 12, τχ. 2, σσ. 143–165, Δεκεμβρίου 2016.