[1]
Αναστασιάδης Π., ‘«ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2000-2015»: Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μια αποτίμηση της ερευνητικής συνεισφοράς’, Ανοικτή Εκπαίδευση, τ. 13, τχ. 1, σελ. 88–128, Ιουνίου 2017.