[1]
Φωκίδης Ε. και Παχίδης Γ., ‘Ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια, μαθηματικά και μαθητές του δημοτικού. Αποτελέσματα από πιλοτικό πρόγραμμα’, Ανοικτή Εκπαίδευση, τ. 13, τχ. 2, σσ. 77–96, Δεκεμβρίου 2017.