[1]
Ιωακειμίδου Β. και Λιοναράκης Α., ‘Η διασφάλιση και διαρκής βελτίωση της ποιότητας στην εξ αποστάσεως πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Τάσεις και προσανατολισμοί’, Ανοικτή Εκπαίδευση, τ. 13, τχ. 2, σσ. 124–139, Δεκεμβρίου 2017.