[1]
Καμήλαλη Δ. Σ. και Σοφιανοπούλου Χ., ‘Υλοποίηση ενός MOOC με Drupal για την Εφαρμογή της Μικρομάθησης και της Αυτοκατευθυνόμενης Μάθησης’, Ανοικτή Εκπαίδευση, τ. 15, τχ. 1, σσ. 226–240, Σεπτεμβρίου 2019.