[1]
Αργυρού Τ. και Φωκίδης Ε., ‘Διδάσκοντας τις διεργασίες ανάπτυξης των φυτών σε μαθητές του δημοτικού με τη χρήση tablets. Αποτελέσματα από πιλοτική εφαρμογή’, Ανοικτή Εκπαίδευση, τ. 15, τχ. 1, σσ. 40–56, Σεπτεμβρίου 2019.