[1]
Στρίγκας Κ. Π. και Τσιμπίρης Α., ‘ Στατιστική Ανάλυση και Αποτίμηση’., Ανοικτή Εκπαίδευση, τ. 15, τχ. 1, σσ. 241–267, Σεπτεμβρίου 2019.