[1]
Κούρτης Γ., Μαυροειδής Η., και Ιωακειμίδου Β., ‘Σχολική εξ αποστάσεως δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα σε συνθήκες πανδημίας Covid-19. Διερεύνηση των δυσκολιών των εκπαιδευτικών και της αξιοποίησης ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία’, Ανοικτή Εκπαίδευση, τ. 19, τχ. 1, σελ. 111–138, Ιουλίου 2023.