Δουκάκης Σπυρίδων, και Μιχαλοπούλου Γεωργία. ‘Η ένταξη προγραμμάτων E-Tutoring στην ελληνική σχολική εκπαίδευση. Το Pierce E-Tutoring Online Program. Αποτίμηση της λειτουργίας του’. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία 12, no. 2 (Δεκέμβριος 4, 2016): 143–165. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 30, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/10867.