Παπαδημητρίου Σοφία. ‘Διαδικτυακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου MARCH: Διάχυση Καλών Πρακτικών στη Διδακτική των Θετικών Επιστημών’. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία 12, no. 2 (Δεκέμβριος 4, 2016): 178–189. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 5, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/10869.