Αναστασιάδης Παναγιώτης. ‘«ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2000-2015»: Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μια αποτίμηση της ερευνητικής συνεισφοράς’. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία 13, no. 1 (Ιούνιος 2, 2017): 88–128. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 14, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/14057.