Φωκίδης Εμμανουήλ, και Παχίδης Γεώργιος. ‘Ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια, μαθηματικά και μαθητές του δημοτικού. Αποτελέσματα από πιλοτικό πρόγραμμα’. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία 13, no. 2 (Δεκέμβριος 27, 2017): 77–96. ημερομηνία πρόσβασης Σεπτέμβριος 29, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/14061.