ΘΩΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ‘Η διδασκαλία της βυζαντινής ιστορίας μέσω της εικόνας’. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία 15, no. 1 (Σεπτέμβριος 4, 2019): 212–225. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 17, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/18128.