Καμήλαλη Δέσποινα Σπύρος, και Σοφιανοπούλου Χρύσα. ‘Υλοποίηση ενός MOOC με Drupal για την Εφαρμογή της Μικρομάθησης και της Αυτοκατευθυνόμενης Μάθησης’. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία 15, no. 1 (Σεπτέμβριος 4, 2019): 226–240. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 16, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/18203.