Αργυρού Τσαμπίκα, και Φωκίδης Εμμανουήλ. ‘Διδάσκοντας τις διεργασίες ανάπτυξης των φυτών σε μαθητές του δημοτικού με τη χρήση Tablets. Αποτελέσματα από πιλοτική εφαρμογή’. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία 15, no. 1 (Σεπτέμβριος 4, 2019): 40–56. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 17, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/18548.