Καρβουνιάρη Δήμητρα, και Παπακίτσος Ευάγγελος Χρήστος. ‘Οι Λεξικές Βάσεις Δεδομένων ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο Εκμάθησης Ορολογίας στην Υπολογιστική Γλωσσολογία’. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία 15, no. 1 (Σεπτέμβριος 4, 2019): 268–278. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 12, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/18945.