Λιοναράκης Αντώνης. ‘Editorial’. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία 19, no. 1 (Ιούλιος 7, 2023). ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 23, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/34888.