Σοφός Αλιβίζος. ‘Καταστασιακά περιβάλλοντα για την ηλεκτρονική μάθηση’. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία 9, no. 1 (Ιούνιος 1, 2013): 62–74. ημερομηνία πρόσβασης Σεπτέμβριος 29, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/9802.