1.
Δουκάκης Σ, Μιχαλοπούλου Γ. Η ένταξη προγραμμάτων e-tutoring στην ελληνική σχολική εκπαίδευση. Το Pierce e-tutoring online program. Αποτίμηση της λειτουργίας του. Ανοικτή Εκπαίδευση [διαδίκτυο]. 4 Δεκέμβριος 2016 [παρατίθεται 30 Ιούνιος 2022];12(2):143-65. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/10867