1.
Φωκίδης Ε, Παχίδης Γ. Ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια, μαθηματικά και μαθητές του δημοτικού. Αποτελέσματα από πιλοτικό πρόγραμμα. Ανοικτή Εκπαίδευση [διαδίκτυο]. 27 Δεκέμβριος 2017 [παρατίθεται 29 Σεπτέμβριος 2022];13(2):77-96. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/14061