1.
Ιωακειμίδου Β, Λιοναράκης Α. Η διασφάλιση και διαρκής βελτίωση της ποιότητας στην εξ αποστάσεως πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Τάσεις και προσανατολισμοί. Ανοικτή Εκπαίδευση [διαδίκτυο]. 27 Δεκέμβριος 2017 [παρατίθεται 6 Φεβρουάριος 2023];13(2):124-39. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/15541