1.
ΘΩΔΗΣ ΓΒ. Η διδασκαλία της βυζαντινής ιστορίας μέσω της εικόνας. Ανοικτή Εκπαίδευση [διαδίκτυο]. 4 Σεπτέμβριος 2019 [παρατίθεται 24 Φεβρουάριος 2024];15(1):212-25. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/18128