1.
Καμήλαλη ΔΣ, Σοφιανοπούλου Χ. Υλοποίηση ενός MOOC με Drupal για την Εφαρμογή της Μικρομάθησης και της Αυτοκατευθυνόμενης Μάθησης. Ανοικτή Εκπαίδευση [διαδίκτυο]. 4 Σεπτέμβριος 2019 [παρατίθεται 9 Αύγουστος 2022];15(1):226-40. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/18203