1.
Αργυρού Τ, Φωκίδης Ε. Διδάσκοντας τις διεργασίες ανάπτυξης των φυτών σε μαθητές του δημοτικού με τη χρήση tablets. Αποτελέσματα από πιλοτική εφαρμογή. Ανοικτή Εκπαίδευση [διαδίκτυο]. 4 Σεπτέμβριος 2019 [παρατίθεται 9 Αύγουστος 2022];15(1):40-56. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/18548