[1]
Οικονόμου Α., Στεφανίδης Κ. και Μητσόπουλος Ι. 2023. Προστασία και διατήρηση οικοσυστημάτων εσωτε-ρικών υδάτων στην Ελλάδα. Η Οδηγία πλαίσιο για τους υδατικούς πόρους (2000/60/EC) και η οδηγία για τους οικοτόπους (92/43/EEC). Περιφέρεια. 14, 14 (Ιανουαρίου 2023), 81–100. DOI:https://doi.org/10.12681/rp.32608.