(1)
Οικονόμου Α.; Στεφανίδης Κ.; Μητσόπουλος Ι. Προστασία και διατήρηση οικοσυστημάτων εσωτε-ρικών υδάτων στην Ελλάδα. Η Οδηγία πλαίσιο για τους υδατικούς πόρους (2000/60/EC) και η οδηγία για τους οικοτόπους (92/43/EEC). RI 2023, 14, 81-100.