Οικονόμου Α.; Στεφανίδης Κ.; Μητσόπουλος Ι. Προστασία και διατήρηση οικοσυστημάτων εσωτε-ρικών υδάτων στην Ελλάδα. Η Οδηγία πλαίσιο για τους υδατικούς πόρους (2000/60/EC) και η οδηγία για τους οικοτόπους (92/43/EEC). Περιφέρεια, [S. l.], v. 14, n. 14, p. 81–100, 2023. DOI: 10.12681/rp.32608. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/periphery/article/view/32608. Acesso em: 20 ιουνίου. 2024.