Οικονόμου Ανθή, Στεφανίδης Κωνσταντίνος, και Μητσόπουλος Ιωάννης. 2023. ‘Προστασία και διατήρηση οικοσυστημάτων εσωτε-ρικών υδάτων στην Ελλάδα. Η Οδηγία πλαίσιο για τους υδατικούς πόρους (2000/60/EC) και η οδηγία για τους οικοτόπους (92/43/EEC)’. Περιφέρεια 14 (14):81-100. https://doi.org/10.12681/rp.32608.