Οικονόμου Α., Στεφανίδης Κ. και Μητσόπουλος Ι. (2023) ‘Προστασία και διατήρηση οικοσυστημάτων εσωτε-ρικών υδάτων στην Ελλάδα. Η Οδηγία πλαίσιο για τους υδατικούς πόρους (2000/60/EC) και η οδηγία για τους οικοτόπους (92/43/EEC)’, Περιφέρεια, 14(14), σελ. 81–100. doi: 10.12681/rp.32608.