[1]
Οικονόμου Α., Στεφανίδης Κ., και Μητσόπουλος Ι., ‘Προστασία και διατήρηση οικοσυστημάτων εσωτε-ρικών υδάτων στην Ελλάδα. Η Οδηγία πλαίσιο για τους υδατικούς πόρους (2000/60/EC) και η οδηγία για τους οικοτόπους (92/43/EEC)’, RI, τ. 14, τχ. 14, σελ. 81–100, Ιανουαρίου 2023.