Οικονόμου Α., Στεφανίδης Κ., και Μητσόπουλος Ι. ‘Προστασία και διατήρηση οικοσυστημάτων εσωτε-ρικών υδάτων στην Ελλάδα. Η Οδηγία πλαίσιο για τους υδατικούς πόρους (2000/60/EC) και η οδηγία για τους οικοτόπους (92/43/EEC)’. Περιφέρεια, τ. 14, τχ. 14, Ιανουάριος 2023, σελ. 81-100, doi:10.12681/rp.32608.