Οικονόμου Ανθή, Στεφανίδης Κωνσταντίνος, και Μητσόπουλος Ιωάννης. ‘Προστασία και διατήρηση οικοσυστημάτων εσωτε-ρικών υδάτων στην Ελλάδα. Η Οδηγία πλαίσιο για τους υδατικούς πόρους (2000/60/EC) και η οδηγία για τους οικοτόπους (92/43/EEC)’. Περιφέρεια 14, no. 14 (Ιανουάριος 2, 2023): 81–100. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 20, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/periphery/article/view/32608.