1.
Οικονόμου Α, Στεφανίδης Κ, Μητσόπουλος Ι. Προστασία και διατήρηση οικοσυστημάτων εσωτε-ρικών υδάτων στην Ελλάδα. Η Οδηγία πλαίσιο για τους υδατικούς πόρους (2000/60/EC) και η οδηγία για τους οικοτόπους (92/43/EEC). RI [διαδίκτυο]. 2 Ιανουάριος 2023 [παρατίθεται 20 Ιούνιος 2024];14(14):81-100. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/periphery/article/view/32608