(1)
Ανωγιάτης Θ. Γ. Λέξεις που αποχωρούν. PrCh 2019, 249-264.