(1)
Σουμαλεύρης Σ. Α. Χρήστος Σπ. Καραμουστάκης Φαρμακοποιός (1884-1977). PrCh 2022, 93-130.