Ανωγιάτης Θ. Γ. Λέξεις που αποχωρούν. Πρεβεζάνικα Χρονικά, [S. l.], n. 55-56, p. 249–264, 2019. DOI: 10.12681/prch.28255. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/prevchr/article/view/28255. Acesso em: 8 αυγούστου. 2022.