Σουμαλεύρης Σ. Α. Χρήστος Σπ. Καραμουστάκης Φαρμακοποιός (1884-1977). Πρεβεζάνικα Χρονικά, [S. l.], n. 37-38, p. 93–130, 2022. DOI: 10.12681/prch.29211. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/prevchr/article/view/29211. Acesso em: 13 απριλίου. 2024.